REGULAMIN KORZYSTANIA Z „APARTAMENTÓW PRZY PLAŻY”

§1. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów.
 2. Ilekroć w warunkach jest mowa o:
  • ForChange – rozumie się przez to działalność gospodarczą pod nazwą ForChange Martyna Guba z siedzibą w Warszawie, ul. Schroegera 82 lok.133, NIP:118-123-94-77, posiadającą tytuł do dysponowania wynajmowanymi Apartamentami, zwanym także Wynajmującym.
  • Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną albo prawną, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), zwanym także Najemcą.
  • Apartamencie – rozumie się przez to lokal mieszkalny o podwyższonym standardzie, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.apartamentykrynica.com.pl, www.apartamentykrynica.info, www.noclegikrynicamorska.pl, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.
  • Formularzu (formularzu rezerwacyjnym) – rozumie się przez to dokument znajdujący się na stronie internetowej www.apartamentykrynica.com.pl, www.apartamentykrynica.info oraz www.noclegikrynicamorska.pl, za pośrednictwem którego Klient składa rezerwację na pobyt w wybranym przez siebie apartamencie, w określonym terminie, określając liczbę osób oraz ewentualne dodatkowe życzenia.
  • Opłacie rezerwacyjnej – rozumie się przez to bezzwrotną kwotę traktowaną jako zadatek stanowiącą 35 % całej ceny najmu za pobyt Klienta.

 

§2. Rezerwacja i opłaty:

 1. Aktualna oferta apartamentów do wynajmu znajduje się wyłącznie na stronie internetowej: www.apartamentykrynica.com.pl, www.apartamentykrynica.info oraz www.noclegikrynicamorska.pl
 2. Informacja o cenach za wynajem danego Apartamentu określona jest na stronach internetowych wymienionych w ust. 1 powyżej.
 3. Opłata za usługę wynajmu Apartamentu obejmuje:
  a. pobyt w Apartamencie
  – o metrażu do 35 m2 – maksymalnie dla 4 osób,
  – o metrażu do 45 m2 – maksymalnie dla 5 osób,
  b. media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie – w sezonie grzewczym)
  c. opłatę parkingową (obowiązkową)
  d. opłatę jednorazową za przygotowanie apartamentu.
 4. Opłata za wynajem Apartamentu nie obejmuje:
  a. pobytu dodatkowych osób ponad limit określony w pkt 3 lit a,
  b. opłaty klimatycznej
  c. dodatkowego sprzątania i wymiany ręczników podczas trwania okresu najmu
  d. wypożyczenia łóżeczka dziecięcego,
  e. wypożyczenia wózka dziecięcego,
  f. opłaty dodatkowej za późne zameldowanie w apartamencie
 5. Rezerwacja apartamentu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.
 6. Celem dokonania rezerwacji usługi, Klient wypełnia formularz rezerwacyjny znajdujący się na stronie internetowej www.apartamentykrynica.com.pl, www.apartamentykrynica.info lub www.noclegikrynicamorska.pl
 7. Na podany przez Klienta adres e-mail, zostanie automatycznie wysłana wstępna rezerwacja wybranego apartamentu informująca o łącznym koszcie pobytu, która jest utrzymywana przez kolejne 2 dni, podczas których Klient zobowiązany jest do zapłaty na konto ForChange opłaty rezerwacyjnej (w wysokości 35% wartości najmu za cały pobyt, uznanej jako zadatek.
 8. Wpłacony przez Klienta zadatek stanowi potwierdzenie dokonania rezerwacji.
 9. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku w w/w terminie, rezerwacja wstępna ulega automatycznemu anulowaniu.
 10. Po zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej na rachunku ForChange wygenerowana zostaje umowa, która zostaje przesłana na adres mailowy klienta wskazany w formularzu rezerwacyjnym.
 11. Klient zobowiązany jest do zapłaty pozostałej kwoty ceny najmu najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem pobytu. Jeśli Klient dokonuje rezerwacji z wyprzedzeniem krótszym niż 14 dni – zobowiązany on jest do dokonania zapłaty całości ceny najmu niezwłocznie.
 12. W przypadku skrócenia przez Klienta pobytu, nie przysługuje mu zwrot kwoty za pozostałe niewykorzystane dni najmu.

 

§3. Zmiany w rezerwacji:

 1. ForChange na prośbę Klienta może dokonać zmiany terminu rezerwacji, pod warunkiem, jeśli w nowo zaproponowanym przez Klienta terminie dany Apartament nie został już zarezerwowany. Prośba taka każdorazowo rozpatrywana jest indywidualnie.
 2. Jeśli nowy termin przypada w droższym sezonie Klient zobowiązany jest do dopłaty różnicy. W przypadku zmiany terminu na okres przypadający w tańszym sezonie, Klientowi nie jest zwracana powstała różnica
 3. W przypadku braku możliwości zmiany terminu rezerwacji, o której mowa w ust. 1, i odstąpieniu przez Klienta od umowy lub zrezygnowaniu z dokonanej rezerwacji – opłata rezerwacyjna (zadatek) nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku odwołania przez Klienta rezerwacji:
  • do 30 dni przed terminem przyjazdu Klient ponosi koszty w wysokości 35 % wartości całej rezerwacji,
  • do 14 dni przed terminem przyjazdu Klient ponosi koszty w wysokości 60 % wartości całej rezerwacji,
  • do 7 dni przed terminem przyjazdu Klient ponosi koszty w wysokości 80 % wartości całej rezerwacji,
  • w okresie krótszym niż 6 dni lub w dniu przyjazdu – Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w zarezerwowanym terminie.
 5. Brak przyjazdu Klienta lub brak kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia, a wpłacony zadatek nie ulega zwrotowi.
 6. Przydział apartamentu następuje losowo, przy uwzględnieniu preferencji Klienta (np. co do rozkładu łóżek). Na prośbę Klienta Wynajmujący może udostępnić konkretnie wskazany przez Klienta apartament, ale jednocześnie zastrzega sobie prawo do jego zmiany przed rozpoczęciem pobytu, na inny o podobnych parametrach (wielkości/standardzie).

 

§4. Pobyt w apartamencie i procedura zwrotu:

 1. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się od godziny 16.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu, a kończy o godzinie 10.00 ostatniego dnia. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu od rezydenta o ustalonej uprzednio godzinie.
 2. Zameldowanie w apartamencie odbywa się w godz.: 16.00-20.00. Po godzinie 20.00 a do godz. 23.00 obowiązuje dodatkowa opłata 50,00 PLN (płatna gotówką lub kartą płatniczą Rezydentowi) a zameldowanie w godzinach 23.00 – 2.00 skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 150,00 PLN (płatną gotówką lub kartą płatniczą Rezydentowi).
 3. Wydanie apartamentu i kluczy (kart wejściowych) Klientowi a także jego zwrot odbywa się na podstawie protokołu, który podpisuje Klient oraz rezydent.
 4. Klient jest zobowiązany najpóźniej do godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu, zwrócić przedmiot najmu i przekazać klucze (karty wejściowe) rezydentowi. W przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata za kolejną dobę pobytu. O planowanej godzinie wyjazdu Klient zobowiązany jest poinformować rezydenta w dzień poprzedzający wyjazd.
 5. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ForChange pobiera od Klienta kaucję zwrotną w wysokości 300,00 zł płatną gotówką Rezydentowi w dniu przyjazdu.
 6. W przypadku gdy wartość poczynionych w apartamencie szkód przekracza wartość wpłaconej przez Klienta kaucji, Klient zobowiązany jest pokryć różnicę w terminie 7 dni od daty otrzymania od ForChange wezwania do zapłaty.
 7. W dniu przyjazdu Rezydent pobiera od Klienta opłatę klimatyczną płatną w gotówce w wysokości 2,00 PLN / dzień / za osobę.
 8. Klient zobowiązuje się do korzystania z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji oraz do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
 9. W razie zgubienia kluczy (kart wejściowych) do apartamentu Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować ForChange drogą mailową na adres: rezerwacja@apartamentykrynica.com.pl lub sms-em na numer: 786 15 15 15 . W takim przypadku Klient zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Rezydentowi opłatę 500zł w gotówce na pokrycie kosztów wymiany kart w apartamencie oraz usług konserwatora.
 10. Na czas opuszczania Apartamentu, Klient zobowiązany jest do zatrzaśnięcia drzwi wejściowych oraz nie pozostawiania kart wejściowych w czytnikach znajdujących się w drzwiach wejściowych do Apartamentu. W apartamencie nie należy pozostawiać włączonych telewizorów, lamp, jak również innego oświetlenia oraz włączonych odbiorników radiowych. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia apartamentu. Nie należy także używać uszkodzonych urządzeń elektrycznych, takich jak np. suszarki do włosów itp.
 11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdzającego Klienta będą odesłane na adres przez Niego wskazany i na Jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji ForChange ma prawo po miesiącu od daty zakończenia pobytu przekazać je na cele charytatywne.
 12. Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w Apartamencie ponad tę, która została określona jako maksymalna w katalogu, na stronie internetowej bądź deklarowana w formularzu rezerwacyjnym i zapisana w umowie. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym ustępie ForChange jest uprawniony do potrącenia z wpłaconej przez klienta kaucji – wynagrodzenia należnego za pobyt osoby niezgłoszonej, które wynosi : 150,00 PLN / osobę za każdą rozpoczętą dobę pobytu. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient obowiązany jest pokryć tę różnicę niezwłocznie kartą płatniczą lub gotówką Rezydentowi, pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu.
 13. Zabrania się z korzystania na plaży z koców i ręczników łazienkowych znajdujących się na wyposażeniu Apartamentu.
 14. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, oraz ich kradzież. Odpowiada za wszelkie szkody i usterki wyrządzone w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu.
 15. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 14 Klient zobowiązuje się:
  • niezwłocznie powiadomić ForChange lub rezydenta o wszelkich szkodach i usterkach (sms na numer: 786 15 15 15 lub 884 884 558)
  • do nie podejmowania prób usunięcia ich osobiście
  • pokrycia kosztów usunięcia wyrządzonych szkód i usterek do dnia wyjazdu.
 16. ForChange nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, pozostawionych w apartamencie.
 17. Palenie w apartamentach jest zabronione. W każdym apartamencie jest zainstalowany CZUJNIK DYMU. W przypadku naruszenia ww. zakazu, ForChange obciąży Klienta karą pieniężną w wysokości 350,00 zł.
 18. Cisza nocna trwa od 22.00 do 6.00. W przypadku jej zakłócenia Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym. Najemcy nie przysługuje zwrot kwoty za dni pozostałe do końca umowy najmu.
 19. W przypadku przedłużenia pobytu spowodowanego obowiązkową kwarantanną z powodu COVID-19 za pobyt w mieszkaniu i wszelkie dodatkowe opłaty parkingowe, klimatyczne, sprzątanie, pokrywa najemca według cennika zamieszczonego na naszej stronie internetowej.
 20. W sezonie mogą wystąpić problemy z dostępem do internetu, wynikające z ograniczonej przepustowości łącza internetowego w Kompleksie Apartamentowym Continental, niezależne od ForChange.

 

§5. Zwierzęta:

 1. ForChange nie wyraża zgody na pobyt zwierząt w wynajmowanych apartamentach.
 2. W przypadku naruszenia powyższego zakazu, ForChange przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do żądania przez Klienta zwrotu niewykorzystanej opłaty za pobyt oraz do obciążenia Klienta karą pieniężną w wysokości 500,00 zł. (pięćset złotych)

 

§6. Wystąpienie siły wyższej

 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony ForChange, ForChange ma prawo do zmiany terminu rezerwacji. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej, strajki, wojny i zamieszki, pozbawienie przez dostawcę prądu, gazu, energii grzewczej lub wody i inne zdarzenia losowe uniemożliwiające korzystanie z apartamentu i niemożliwe do natychmiastowego usunięcia.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1, ForChange może:
  • udostępnić Klientowi lokal zamienny o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego apartamentu, w tym samym kompleksie apartamentowym
  • zaproponować inny termin rezerwacji w miarę dostępności i możliwości technicznych
  • zwrócić koszty wynajmu apartamentu obejmujące okres od dnia wystąpienia zdarzenia do końca pobytu

 

§7. Postanowienia końcowe:

Regulamin stanowi integralną część umowy najmu.

 1. Dane osobowe Klienta zostaną należycie zabezpieczone i wykorzystane przez ForChange wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi najmu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
Zadzwoń teraz