OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA
Z APARTAMENTÓW „PRZY PLAŻY” PRZEZ KLIENTA
Zwane dalej „WARUNKAM”

§1. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów.
 2. Ilekroć w warunkach jest mowa:
  • ForChange – rozumie się przez działalność gospodarcza pod nazwą ForChange Martyna Guba z siedzibą w Warszawie , ul. Schroegera 82 lok.133 , NIP:118-123-94-77, posiadającą tytuł do dysponowania wynajmowanymi Apartamentami, zwanym także Wynajmującym,
  • Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną albo prawną, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), zwanym także Najemcą.
  • Apartamencie – rozumie się przez to lokal mieszkalny o podwyższonym standardzie, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.apartamentykrynica.com.pl oraz www.apartamentykrynica.info, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.
  • Formularzu (formularzu rezerwacyjnym) – rozumie się przez to dokument znajdujący się na stronie internatowej www.apartamentykrynica.com.pl oraz www.apartamentykrynica.info, za pośrednictwem którego Klienta składa rezerwację na pobyt w wybranym przez siebie apartamencie, w określonym terminie, określając liczbę osób oraz ewentualne dodatkowe życzenia.
  • Opłata rezerwacyjna – bezzwrotna kwota traktowana jako zadatek stanowiąca 35% całej ceny – kwoty pobytu Klienta.

 

§2. Rezerwacja i opłaty:

 1. Aktualna oferta apartamentów do wynajmu znajduje się wyłącznie na stronie internetowej: www.apartamentykrynica.com.pl oraz www.apartamentykrynica.info
 2. Informacja o cenach za wynajem danego Apartamentu określona jest na stronach internetowych wymienionych w ust. 1 powyżej.
 3. Opłata za usługę wynajmu Apartamentu obejmuje:
  a. pobyt w Apartamencie
  – o metrażu do 35 m2 – maksymalnie do 4 osób,
  – o metrażu do 45 m2 – maksymalnie do 5 osób,
  b. media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie – w sezonie grzewczym)
 4. Opłata za wynajem Apartamentu nie obejmuje:
  a. pobytu dodatkowych osób ponad limit określony w §2 pkt 3 lit. a,
  b. opłaty klimatycznej,
  c. przygotowanie apartamentu uwzględniając prośby Klienta uzgodnione w porozumieniu z właścicielem apartamentów,
  d. dodatkowego sprzątania i wymiany ręczników podczas trwania okresu najmu,
  e. wypożyczenia łóżeczka dziecięcego,
  f. wypożyczenia wózka dziecięcego,
  g. opłaty parkingowej.
 5. Rezerwacja apartamentu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.
 6. Celem dokonania rezerwacji usługi, Klient wypełnia formularz rezerwacyjny znajdujący się na stronie internetowej www.apartamentykrynica.com.pl lub www.apartamentykrynica.info
 7. Na podany przez Klienta adres e-mail, w ciągu 24h zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego apartamentu informująca o łącznym koszcie pobytu, która jest utrzymywana przez kolejne 2 dni robocze. Klient zobowiązany jest w tym czasie do zapłaty na konto ForChange opłaty rezerwacyjnej (w wysokości 35% wartości rezerwacji) uznanej jako zadatek.
 8. Wpłacony przez Klienta zadatek stanowi potwierdzenie dokonania rezerwacji.
 9. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku ww. terminie, rezerwacja wstępna ulega automatycznemu anulowaniu.
 10. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt, pozostałą kwotę należności Klient zobowiązuje się zapłacić najpóźniej w dniu przyjazdu kartą kredytową/płatniczą (u wskazanego w formularzu rezydenta).).
 11. W przypadku skrócenia przez Klienta pobytu, nie przysługuje mu zwrot kwoty za pozostałe dni najmu.

 

§3. Zmiany w rezerwacji:

 1. ForChange może dokonać na prośbę Klienta zmiany terminu rezerwacji, z zastrzeżeniem gdy w nowo zaproponowanym przez Klienta terminie dany Apartament nie został uprzednio zarezerwowany. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie.
 2. Jeśli nowy termin przypada w droższym sezonie Klient zobowiązany jest do dopłaty różnicy. W przypadku zmiany terminu na okres przypadający w tańszym sezonie, Klientowi nie jest zwracana powstała różnica
 3. W przypadku braku możliwości zmiany terminu rezerwacji, o której mowa w ust. 1, odstąpienia przez Klienta od umowy lub rezygnacji z dokonanej rezerwacji, wpłacony zadatek (tytułem opłaty rezerwacyjnej) nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku odwołania przez Klienta rezerwacji:
  • do 30 dni przed terminem przyjazdu Klient ponosi koszty w wysokości 35 % wartości całej rezerwacji,
  • do 14 dni przed terminem przyjazdu Klient ponosi koszty w wysokości 60 % wartości całej rezerwacji
  • do 7 dni przed terminem przyjazdu Klient ponosi koszty w wysokości 80 % wartości całej rezerwacji,
  • w dniu przyjazdu przyjazdu) Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w rezerwowanym terminie.
 5. Brak przyjazdu Klienta lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia, a wpłacony zadatek nie ulega zwrotowi.
 6. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu.
 7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego przez Klienta Apartamentu i zobowiązany jest zapewnić Apartament o podobnych parametrach (tj. wielkości/standardzie).

 

§4. Procedura pobytu w apartamencie:

 1. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się od godziny 16.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu, a kończy o godzinie 10.00 ostatniego dnia. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu od rezydenta w ustalonej godzinie.
 2. Klient jest zobowiązany najpóźniej do godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu, zwrócić Wynajmującemu Przedmiot Najmu (klucze) rezydentowi. W przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata za kolejną dobę.
 3. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ForChange pobiera od Klienta kaucję zwrotną w wysokości 300,00 zł płatną w dniu przyjazdu W przypadku gdy wartość ww. roszczeń przekracza wartość wpłaconej przez Klienta kaucji, Klient zobowiązany jest pokryć różnicę w terminie 7 dni od otrzymania od ForChange wezwania do zapłaty.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji oraz do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować ForChange .W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, ForChange pobiera opłatę w wysokości 300,00 zł.
 5. W przypadku opuszczenia Apartamentu, Klient zobowiązany jest do szczelnego zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz oraz nie pozostawiania kart wejściowych w czytnikach znajdujących się w drzwiach wejściowych do Apartamentu. W apartamencie nie należy pozostawiać włączonych telewizorów, lamp, jak również innego oświetlenia oraz odbiorników radiowych. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia apartamentu. Nie należy używać uszkodzonych urządzeń elektrycznych, takich jak np. suszarki do włosów itp.
 6. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdzającego Klienta będą odesłane na adres przez Niego wskazany i na Jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji ForChange ma prawo po miesiącu od daty zakończenia pobytu przekazać je na cele charytatywne.
 7. Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w Apartamencie ponad tę, która została określona jako maksymalna w katalogu na stronie internetowej bądź w formularzu rezerwacyjnym. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym ustępie ForChange jest uprawnione do potrącenia z kaucji należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej, która wynosi : 100,00 PLN / osobę za każdą rozpoczętą dobę pobytu. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient obowiązany jest pokryć tę różnicę niezwłocznie, nie później jednak niż w ostatnim dniu zakończenia pobytu.
 8. Zabrania się z korzystania na plaży z koców i ręczników łazienkowych znajdujących się na wyposażeniu Apartamentu.
 9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych. Odpowiada za wszelkie szkody i usterki wyrządzone w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu.
 10. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 8 Klient zobowiązuje się:
  • niezwłocznie powiadomić ForChange lub rezydenta o wszelkich szkodach i usterkach ( sms na numer : 733 16 16 16 )
  • do nie podejmowania prób usunięcia ich osobiście
  • pokrycia kosztów usunięcia wyrządzonych szkód i usterek do dnia wyjazdu.
 11. ForChange nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 12. Palenie w apartamentach jest zabronione. W każdym apartamencie jest zainstalowany CZUJNIK DYMU. W przypadku naruszenia ww. zakazu, ForChange obciąży Klienta karą pieniężną w wysokości 350,00 zł.
 13. Cisza nocna trwa od 22.00 do 6.00. W przypadku jej zakłócenia Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym. Najemcy nie przysługuje zwrot kwoty za dni pozostałe do końca umowy najmu.

 

§5. Zwierzęta:

 1. ForChange nie wyraża zgody na pobyt zwierząt w wynajmowanych apartamentach.
 2. W przypadku naruszenia powyższego zakazu, ForChange przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do żądania przez Klienta zwrotu niewykorzystanej opłaty za pobyt oraz do obciążenia karą pieniężną w wysokości 500,00 zł. (pięćset złotych)

 

§6. Wystąpienie siły wyższej.

 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony ForChange, ForChange ma prawo do zmiany terminu rezerwacji. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1, ForChange może:
  • udostępnić Klientowi lokal zamienny o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tym samym kompleksie apartamentowym. W przypadku braku zgody Klienta, umowa ulega rozwiązaniu, a wpłacony zadatek ulega zwrotowi.
  • zaproponować inny termin rezerwacji
  • odstąpić od umowy i zwrócić Klientowi wpłacony zadatek.

 

§7. Postanowienia końcowe:

Regulamin stanowi integralną część umowy najmu.

 1. Dane osobowe Klienta zostaną należycie zabezpieczone i wykorzystane przez ForChange wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi najmu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.